UITLEENREGELEMENT

Lidmaatschap

De speelotheek richt zich op alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Iedere inwoner van Voorschoten (en omliggende gemeentes) mag lid worden; het hebben van kinderen is geen voorwaarde. Ook instellingen als kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buurthuizen en basisscholen kunnen lid worden. Het lidmaatschap is gezins- dan wel instellingsgebonden.

Contributie

De contributie bedraagt € 20,00  per gezin per jaar.  Het lidmaatschapsjaar loopt van oktober tot oktober. Bij inschrijving gedurende het jaar wordt de contributie naar rato berekend.

Verlenging en op zegging

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij men schriftelijk of per e-mail opzegt voor 1 september van het lopende jaar. Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie terugbetaald.
Het bestuur van “Bij Tante Leen”  kan bij herhaaldelijke overtreding van de huisregels het lidmaatschap per direct beëindigen, zonder terugbetaling van contributie.

De uitleen

Er kan alleen speelgoed worden uitgeleend als het lid de lidmaatschapskaart kan overleggen. Leden mogen niet meer dan drie stuks speelgoed  in hun bezit hebben. Ter voorkoming van misverstanden wordt het speelgoed bij het terugbrengen gecontroleerd door de vrijwilliger. Mocht bij thuiskomst blijken dat het speelgoed onverhoopt gebreken vertoont, dan wordt u verzocht dit direct (telefonisch) te melden. Leden dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van het geleende speelgoed.

Speelotheek Bij Tante Leen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan bij het gebruik van het geleende materiaal. Speelgoed dat uit veel losse onderdelen bestaat, wordt in een afgesloten plastic zak verpakt (geseald). Het wordt dringend aangeraden om de plastic zak buiten bereik van kinderen te houden.
HET SPEELGOED MOET SCHOON, COMPLEET, ONBESCHADIGD, IN DE ORIGINELE VERPAKKING EN OP TIJD WORDEN TERUGGEBRACHT.

Procedure voor het inleveren van speelgoed
A.     Leden dienen het speelgoed, voordat het wordt teruggebracht naar de speelotheek, thuis goed te controleren. Indien daarbij geconstateerd wordt dat er iets ontbreekt of beschadigd is, dient men dit bij het inleveren van het speelgoed vooraf te melden. De vrijwilliger zal hiervan een schadeformulier opmaken.
B.     Als een lid het speelgoed thuis niet heeft gecontroleerd en na inlevering bij onze medewerkers blijkt pas dat het niet in orde is (niet compleet, vuil of beschadigd),  dan volgen wij de volgende procedure:

  1. Het speelgoed wordt verlengd, wat van de strippenkaart wordt afgeschreven.
  2. Men gaat thuis het speelgoed binnen 3 weken in orde maken en levert het daarna in.
  3. Mocht men een ontbrekend onderdeel niet terug kunnen vinden, dan meldt men dat bij inlevering. Wij brengen vervolgens € 2,- administratiekosten in rekening.

Voor zowel A als B geldt dat onderdelen die door ons kunnen worden bijbesteld, later door het lid worden vergoed. Als bijbestellen niet mogelijk is en het speelgoed daardoor niet meer kan worden uitgeleend, brengen wij de dagwaarde ervan in rekening.

Uitleenduur
Het speelgoed wordt voor drie weken uitgeleend. Deze uitleentermijn kan eenmalig worden verlengd. Verlenging kan ter plaatse of telefonisch gedaan worden, doch alleen tijdens de openingsuren.

Kosten
Lenen kost € 0,75 per drie weken per stuk speelgoed. Duur speelgoed vormt hierop een uitzondering. Voor dit speelgoed geldt een tarief van €1,25, €2,50 of € 5,- per drie weken per stuk speelgoed. Voor verlenging van de uitleentermijn geldt hetzelfde tarief. Speelgoed waarvoor een batterij nodig is, wordt zonder batterij uitgeleend. U dient zelf voor batterijen zorg te dragen. Om te kunnen lenen, dient men een strippenkaart te kopen, waar de uitleentarieven op worden afgestreept. Zonder strippenkaart kan niet worden geleend. Contant betalen van het uitleentarief is dus niet mogelijk.

De openingstijden

De speelotheek is geopend op: dinsdag           19.00 – 19.45 uur woensdag       14.00 –  16.00 uur vrijdag             10.00 – 11.30 uur zondag            13.00 –  15.00 uur (oktober t/m maart)
Vakantiesluiting: Tijdens de zomervakantie van de basisschool zijn we alleen geopend op woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Tijdens de kerstvakantie zijn we gesloten. De overige vakanties zijn we geopend op de gebruikelijke uren.

Boetes

De speelotheek kent verschillende soorten boetes: voor te laat terugbrengen, voor incompleet en/of defect speelgoed en voor verlies van de lidmaatschapskaart.

Boete voor te laat terugbrengen Als het speelgoed te laat wordt teruggebracht, wordt boete berekend. De boete voor te laat terugbrengen bedraagt € 0,50 per week per stuk speelgoed. Als de speelotheek gesloten is, moet ook over deze periode boete betaald worden.

Boete voor incompleet en/of defect speelgoed Als speelgoed defect of incompleet wordt teruggebracht, wordt een boete berekend. De schadecommissie bepaalt achteraf welke boete men verschuldigd is. Een schadeformulier wordt in alle gevallen ingevuld. Aan het speelgoed mag door het lid zelf geen reparaties worden verricht.

Verlies lidmaatschapskaart Als een lid de lidmaatschapskaart kwijt is, wordt voor de aanmaak van de nieuwe kaart €2,50 inrekening gebracht.

Uw aanwezigheid

Kinderen mogen uiteraard gedurende de openingstijden in de speelotheek spelen. Degene die als begeleider meekomt, wordt geacht op de kinderen te letten. Kinderen vanaf tien jaar mogen zonder begeleiding de speelotheek bezoeken. Het speelgoed moet na gebruik weer compleet in de kast worden teruggezet. Met geseald speelgoed kan in de speelotheek niet gespeeld worden. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de vrijwilligers/het bestuur.

Uw privacy

U vindt ons privacy statement hier.